روايت جالب رهبرانقلاب از بانوی تركمن كه به نيابت از ايشان به حج رفته بود و در حادثه منا شهید شد.

comment