مرگبارترین #برف‌های تاریخ؛ برف و بوران ایران در سال 1350 با 4 هزار کشته

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 11 ماه پیش

مرگبارترین #برف‌های تاریخ؛ برف و بوران ایران در سال 1350 با 4 هزار کشته

comment