شیخ عدنان عرعور وهابی و صاحب فتوای تکفیر شیعیان و علوی ها

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

⭕️ وقتی شیخ عدنان عرعور وهابی و صاحب فتوای تکفیر شیعیان و علوی ها در سوریه هم در مقابل عزای امام حسین(ع) لب به اعتراف می گشاید.

comment