💢🎥 خودم جنبش سبزی هستم اما... ✅ناصر نوبری: من از اعضای مرکزی جنبش سبز هستم ولی باید بگویم نهایت برجام ها، تجزیه ایران است. ✅با بهانه حقوق بشر ایران را تکه تکه خواهند کرد🤔

comment