یعنی این حمید ماهی صفت زده به سیم آخر.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

یعنی این حمید ماهی صفت زده به سیم آخر.

comment