شکایت از خدا

توسط لوحینه 4 ماه پیش

طنز شکایت از خدا

comment