شکایت از خدا

توسط لوحینه 7 ماه پیش

طنز شکایت از خدا

comment