کلینیک مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویراشید یک گروه اموزشی است که درزمینه اموزش و تحصیل خدمات شگفت انگیزی برای بچه های ششم تا دوازدهم و نظام قدیم ارائه میکند. منتظر کلی خبرای خوب و هیجان انگیز باشید! خورشید باشید :)

comment