نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع نقش گمرک و فناوری اطلاعات.

comment