ناداوری یک بار علیه بهداد سلیمی شد

داود توسط داود 1 هفته پیش

مهار وزنه 252 کیلوگرمی توسط بهداد سلیمی در حرکت دوضرب که توسط هیأت ژوری رد شد

comment