این دختر هفت ساله تو شهر بیرمنگام زندگی میکنه. با پای جدید مصنوعیش به مدرسه میره ، رفتار هم کلاسی هاش قابل تحسینه... آفرین به این سیستم آموزشی 👏

توسط Pyxo 2 سال پیش

این دختر هفت ساله تو شهر بیرمنگام زندگی میکنه. با پای جدید مصنوعیش به مدرسه میره ، رفتار هم کلاسی هاش قابل تحسینه... آفرین به این سیستم آموزشی 👏

comment