بارش تگرگ هایی بزرگتر از تخم مرغ، در مدینه منوره به خودروها خسارت زد.

توسط Made In Iran 1 سال پیش

بارش تگرگ هایی بزرگتر از تخم مرغ، در مدینه منوره به خودروها خسارت زد.

comment