بارش تگرگ هایی بزرگتر از تخم مرغ، در مدینه منوره به خودروها خسارت زد.

توسط Made In Iran 10 ماه پیش

بارش تگرگ هایی بزرگتر از تخم مرغ، در مدینه منوره به خودروها خسارت زد.

comment