بارش تگرگ هایی بزرگتر از تخم مرغ، در مدینه منوره به خودروها خسارت زد.

توسط MIT 4 ماه پیش

بارش تگرگ هایی بزرگتر از تخم مرغ، در مدینه منوره به خودروها خسارت زد.

comment