ترانه‌ی لکی بزران با تنظیم مجتبا میرزاده و صدای رضا سقایی از محبوب‌ترین بزران‌هایست که در دوران معاصر ضبط و پخش گردیده است

comment