دکتر سید محسن میرباقری با بیان روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ می دهند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment