رئيسعلیِ ملّتِ ایران 🌹رهبرانقلاب: شهيد رئیسعلی دلواری از نامهايی است كه هميشه دلهای مؤمن را در سراسر كشور به خود جذب ميكرده است... 📍حضور رهبرانقلاب در منزل رئيسعلی دلواری

comment