زنده بودن مسافران هواپیمای تهران -یاسوج

 Ялдо توسط Ялдо 11 ماه پیش

خانمی در میان جمعیت ادعا می کند که تماس تلفنی داشته از مسافران درون هواپیمای تهران یاسوج

comment