تجهیزات ساخت پل ثابت ،ارتباط بین پایهای پل را در بین کوهها وجاده های به راحتی متصل می نماید

comment