گزارش صداوسیما از شكستن ركورد حافظه جهان توسط دكتر مرتضی جاوید

Mortezajavid توسط Mortezajavid 4 ماه پیش

گزارش شبكه یك سیما از شكستن ركورد حافظه جهان در گینس توسط دكتر مرتضی جاوید . این رویداد در اذرماه سال 1397 در تهران و زیر نظر نمایند گینس انجام شده است. ثبت نام دكتر مرتضی جاوید در كتاب گینس بعنوان یك ایرانی افتخار دیگریست برای همه ایرانیان.

comment