اسفنکتروتومی بسته شقاق - کلینیک مهنا

توسط clinicmahna 4 هفته پیش

در این روش پزشک با استفاده از تیغ برشی ایجاد کرده و از طریق آن، عضله مورد نظر را خارج می کند. بخشی کوچکی از این عضله بریده می شود. برش ایجاد شده به کوچکی همان فیشر مقعدی است. در نهایت محل جراحی توسط بخیه بسته می شود. https://jarahlaser.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82/

comment