فوق فوق طنز - شنبه خر است - حمله موشکی آمریکا به سوریه

توسط شنبه خر است 11 ماه پیش

دلیل حمله موشکی آمریکا به سوریه چه بود

comment