طاقت مهران مدیری طاق شد... مدیری از غر زدنهایی که در طول برنامه ی دورهمی نسبت به او انجام شده بود، مطالبی را گفت و ...

comment