ببینید | تجمعات اعتراض‌های به‌حق مردم به شرایط اقتصادی٬ توسط چه کسانی به انحراف کشیده شد...

توسط Pyxo 2 سال پیش

ببینید | تجمعات اعتراض‌های به‌حق مردم به شرایط اقتصادی٬ توسط چه کسانی به انحراف کشیده شد...

comment