ابراهیم حاتمی کیا : این فیلم را یک سرباز ساخته و من همچنان سرباز این کشور هستم.

توسط فیلم 4 ماه پیش

ابراهیم حاتمی کیا : این فیلم را یک سرباز ساخته و من همچنان سرباز این کشور هستم.

comment