" عبور " اثر کامبیز صبری مقابل ساختمان شهرداری منطقه 9

comment