ترانه‌ی لکی مریم مریم برای نخستین بار در سال 1342 از رادیو ملی پخش شد. بسیاری این ترانه را نخستین ترانه پخش شده لکی از رادیو می‌خوانند!

comment