مخالفان منهاج فردوسیان، حرام‌زاده یا حرام‌لقمه؛ توهین یا واقعیت؟!

مصاحبه با حضرت عشق توسط مصاحبه با حضرت عشق 8 ماه پیش

مخالفان منهاج فردوسیان، حرام‌زاده یا حرام‌لقمه؛ توهین یا واقعیت؟!

comment