مصاحبه با آقای علیرضا سالمی مدیر عامل پاساژ اینترنتی دکانچه

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای علیرضا سالمی مدیر عامل پاساژ اینترنتی دکانچه

comment