مصاحبه با آقای علیرضا سالمی مدیر عامل پاساژ اینترنتی دکانچه

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای علیرضا سالمی مدیر عامل پاساژ اینترنتی دکانچه

comment