حمایت از صنف منشی های زحمت کش در تریبون خندوانه توسط خانم شیرزاد

comment