گفتگو جالب با احمدزاده و نورافکن به بهانه دربی ۸۶ (نود ۷ اسفند)

توسط MIT 3 ماه پیش

گفتگو جالب با احمدزاده و نورافکن به بهانه دربی ۸۶ (نود ۷ اسفند)

comment