لک‌زبانان ایران دهها جلد رزم‌نامه دارند که چه ترجمه‌های از داستان‌های فردوسی و چه داستان‌های بومی محلی لکستان را به می‌باشند، که به نظم درآورده‌اند. شاهنامه خوانی لکی در بین ایلات: کاکاوند، جلالوند، هوزمانن، هرسین، بالوند، زردلان، نورعلی بیشتر از سایر مناطق لکستان بوده و می‌باشد

comment