ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

مور گویا قدیمی‌ترین آواز مردمان لک‌زبان است. مور لکی در بین طوایف: ایتیوند، کاکاوند، هوزمانن، جلالوند، زردلان از سایر مناطق لکستان رواج بیشتری دارد

comment