تعویض باطری خودرو_نصب و تعویض تصویری بسیار آسان

باطری لند توسط باطری لند 6 ماه پیش

این کلیپ به صورت ساده و تصویری به نشان دادن روش تعویض باطری خودرو به صورت صحیح می پردازد. در این فیلم مراحل به ترتیب شماره گذاری شده و باید مراحل به همان ترتیب انجام شوند. https://thebattery.ir

comment