باید گفت «بعضی وقت ها» چون این یک قاعده کلی نیست. اما بسیار پیش آمده است که آنهایی که کمتر دارند بیشتر می بخشند. چرا که هم طعم نداشتن را چشیده اند و هم وابستگی کمتری دارند. ما با هرچه که به دست می آوریم عمر می گذرانیم، اما با هرچه که می بخشیم زندگی می کنیم. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment