محمدرضا فتاح‌حسینی که با اجرای اولین دوره مسابقات مردان آهنین (قویترین مردان ایران) در سال ۱۳۷۷ به اوج شهرت و محبوبیت رسید، پس از ۲۰ سال غیبت بار دیگر با اجرای مسابقه مردان آهنین ۱۳۹۷ به این برنامه بازگشت قویترین مردان ایران ۷۷ مردان آهنین ۹۷ فرامرز خودنگاه

comment