درباز کن های قبل تو سوء تفاهم بود.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

درباز کن های قبل تو سوء تفاهم بود.

comment