شکست پایان زندگی شما نیست

توسط Mr sh 1 سال پیش

تی.دی جیک: ترجیح می دهم تلاش کنم و شکست بخورم تا اینکه از ترس شکست هیچ کاری انجام ندهم، زیرا در پایان زندگی ام هرگز نمی خواهم حسرت این را بخورم که اگر بیشتر تلاش می کردم چه می شد.

comment