خودرویی که به صورت گذرموقت وارد شد و بسیار خبرساز شد !

comment