تفاوت دیگ شور و ظرف شور از زبان احسان کرمی!

comment