جلسه ۸ فیزیک یازدهم - قانون کولن ۲ - مهندس محمد پور رضا. ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

آموزش مبحث قانون کولن در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پور رضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است شماره تماس. ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶ www.hamyarphysic.ir

comment