کنایه سیاسی مصطفی زمانی_ درباره انتخابات هزار تا حرف می زنند اما در عمل اتفاق دیگری می افتد

توسط zodtv 2 سال پیش

کنایه سیاسی مصطفی زمانی_ درباره انتخابات هزار تا حرف می زنند اما در عمل اتفاق دیگری می افتد

comment