نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع کنترل ایدز از منظر طراحی اجرا و ارزیابی.

comment