کلام رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت، حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

شهرام ساده توسط شهرام ساده 4 ماه پیش

کلام رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت، حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment