مصاحبه آقای اشکان شفیعی مدیر عامل استارآپ خانه داران ونولا

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای اشکان شفیعی مدیر عامل استارآپ خانه داران ونولا

comment