مصاحبه آقای اشکان شفیعی مدیر عامل استارآپ خانه داران ونولا

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای اشکان شفیعی مدیر عامل استارآپ خانه داران ونولا

comment