سه مقام یاری، حقه و سلطان سرجم دلفان در این ویدئو اجرا می‌شود.

comment