شوخی با خیام... شعرخوانی مشترک استاد مرتضی کیوان هاشمی و استاد عالی پیام مکان: در جمع ادب دوستان نیشابور

ghasedak توسط ghasedak 2 سال پیش

شوخی با خیام... شعرخوانی مشترک استاد مرتضی کیوان هاشمی و استاد عالی پیام مکان: در جمع ادب دوستان نیشابور

comment