رفته بودیم خونه ننه حسن، اخم و تخم کرده بود. به اعظمه گفتم پذیراییش خوب نبود، فک کرده من گشنه‌م.

comment