ختم كلام، خدايا خودت كشور ما را اينهايى كه ايشون ميگه محفوظ بدار.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

ختم كلام، خدايا خودت كشور ما را اينهايى كه ايشون ميگه محفوظ بدار.

comment