در دوردستها به دنبال خدا نگرد ؛ خدا همینجاست

comment