دلخراش

توسط یامهدی 4 ماه پیش

لحظه برق گرفتگی نوجوانی که میخواست بقول خودش روی دوستاشوکم کنه ومنجربه مرگ وی شد

comment