دلخراش

توسط یامهدی 9 ماه پیش

لحظه برق گرفتگی نوجوانی که میخواست بقول خودش روی دوستاشوکم کنه ومنجربه مرگ وی شد

comment