مصاحبه آقای قاسم واحدی مدیر کسب و کار شرکت پنجره دهم

توسط الکام استارز 6 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای قاسم واحدی مدیر کسب و کار شرکت پنجره دهم

comment