مصاحبه آقای اسفندیاری مدیر فروش ملکانا

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای اسفندیاری مدیر فروش ملکانا

comment